Innovatsioonivõimekuse hindamine

2021. aasta alguses viis ILK meeskond klubi kõigi toonaste suurettevõtetest liikmetega läbi enesehindamise küsimustikul põhinevad intervjuud nende innovatsioonivõimekuse hindamiseks. Hindamise eesmärgiks oli määratleda ettevõtte valmisolek ja võimekus innovatsiooni juhtimiseks ning tuvastada, millised on ettevõtte peamised väljakutsed sellega seoses. Innovatsioonivõimekuse hindamist ajendas ILK-i soov saada ülevaadet enda suurettevõtetest liikmete innovatsioonivõimekuse tasemest ning kogutud infot kasutada sisendina ILK sisuprogrammi disainimiseks ja fookuse seadmiseks.

Küsimustik põhines 3-faasilisel ja 6-sammulisel innovatsioonimudelil, mille töötas välja Markko Karu koos ILK meeskonnaga ning mis kirjeldab ettevõtte järjepidevat uuendustega tegelemist konkurentsis püsimiseks. Mudeli iga samm on omaette teemadering, millega seotud küsimustele vastates tuli lähtuda ettevõtte hetkeolukorrast.

 

Peamiste leidudena hindamise tulemustest tõime välja järgnevad:

  • Eestlased on hinnagute andmisel konservatiivsed ja maksimumhindeid panevad vaid erakorralistel juhtudel.
  • Valmisolek innovatsiooniteemadega tegeleda tuleneb enamasti ettevõttevälisel ja kliendi survel.
  • Süsteemset ideede kogumist või ideepanka enamuses ettevõtetes ei ole, selle pidevat käimashoidmist kogetakse suure väljakutsena.
  • Innovatsiooniteemadega tegelemiseks on otsus alustada ja nii ülevalt kui altpoolt tulev initsiatiiv vastanud ettevõtetes selgelt olemas.
  • Innovatsiooniväljakutsetega tegelemiseks on inimesed ettevõtetes olemas, kuid selge protsess selleks tihti puudub.
  • Innovatsioonimõõdikuna kasutatakse ROI-d vähem, pigem kasutatakse konkreetsemad ja lähemaid protsessispetsiifilisi mõõdikuid.
  • Läbivalt nõrgim valdkond on ideearendus.
  • Ettevõtete koostöö ülikoolide ja teadusasutustega mõnes ettevõttes küll toimub, kuid kas väga spetsiifilisena või pinnapealsena – puudub järjepidev, süsteemne ja süvitsi minev koostöö.
  • Lahenduste elluviimisel on üllatuslik ja hea, et tegeletakse ka 3-5 aasta perspektiiviga uuendustega.
  • Uuendusi tehakse selge eelistusena emaettevõttes sees, mitte spin-off-ina. Enamasti on uuendused suunatud mitte uuele, vaid olemasolevale sihtrühmale.

Toonane innovatsioonimudel ja enesehindamise küsimustik olid aluseks ja sisendiks hilisema Innovatsioonitrepp.ee tööriista väljatöötamisele koostööna juba laiemas töögrupis. Selle kohta saad lähemalt lugeda siit.

Täna on ILK kasvu- ja suurettevõtetest liikmetel võimalus lisaks Innovatsioonitrepp.ee tööriistale enda ettevõttes läbi viia ka Iirimaal välja töötatud sertifitseeritud metodoloogiaga Innovatsiooniaudit, mis annab hinnangu ettevõtte innovatsioonivõimekusele 5-palli süsteemis, sisaldab põhjalikku raportit kitsaskohtadest ja arenguvõimalustest ning võimaldab tulemusi võrrelda Euroopa VKE-de parimate praktikatega.